جایگزینی وثیقه زندانی

جایگزینی و تعویض سند وثیقه در تیر ماه ۹۸

اجاره سند برای ازادی زندانی

تعهد کفیل به چه منظور است؟ طبق ماده ۱۲۴ آیین نامه اجرایی اگر متهم پس از پایان زمانی که از سوی مرجع قضایی ذی ربط تعیین شده، بدون عذر موجه به زندان مراجعه نکند ضمن اینکه ایام مرخصی و غیبت جزء دوران محکومیت مجرم محسوب نخواهد شد، وثیقه ی اخذ شده نیز مصادره خواهد شد.

تماس با ما